Computational Complexity Theory

Computational Complexity Theory

Home             Information             Lectures             Homeworks             References

Scribes List

Participant [credit] Lectures
Xiahui Bei 3,13,25
Shiteng Chen 8,22,27
Jing He 14,21,26
Kai Jin 4,16,23
Hongyu Liang 5,6,19
Hao Song 7,17,18

Participant [audit] Lectures
Bangsheng Tang 9
Youming Qiao 10,20,24
Kai Ren 11,12
Yu Wu 15

  Jayalal Sarma     1,2,28